Kop

DORPenLANDadvies voor ruimtelijk advies bij functieverandering en herbestemming van boerderijen

Intro

DORPenLANDadvies is een eenmansbedrijf opgericht door senior-planoloog Henk van Paassen op 1 mei 2013. Het is een particulier adviesbureau voor ondernemers en bewoners van stad, dorp en land, die ruimtelijk advies op maat willen bij het opzetten en ontwikkelen van hun plannen voor functieverandering of herbestemming van boerderijen. In een tijd van toenemende leegstand op het platteland is maatwerk geboden en zijn streekeigen oplossingen meer dan ooit nodig.

DORPenLANDadvies biedt u hulp en advies bij de wirwar van planvormen, onderzoeken, planologisch-juridische regels en voorwaarden. Vooral als u weinig kennis hebt van alle stappen die gezet moeten worden, kan DORPenLANDadvies voor u van betekenis zijn.

DORPenLANDadvies kan daarbij ook de verbindende schakel zijn tussen gemeente(n) en particuliere opdrachtgever(s). Met de kennis van de wegen die bewandeld moeten worden, kan DORPenLANDadvies uw gids en adviseur zijn om uw plannen sneller en efficiënter gerealiseerd te krijgen. Gewerkt wordt vanuit een persoonlijke benadering en een op maat afgestemde advisering.

DORPenLANDadvies start altijd met een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel. Van daaruit kunnen vervolgafspraken worden gemaakt en wordt gekeken hoe wensen vertaald kunnen worden in meer concrete plannen, inclusief de daarbij behorende kostenraming en planning.

DORPenLANDadvies werkt op basis van uitnodigingsplanologie (Ja, mits) en zet bij erftransformatie de plek en het initiatief centraal.

DORPenLANDadvies werkt in het planproces met de Boerenladder als hulpmiddel bij erftransformatie en functieverandering. Het is een beslisboom in drie treden. Lees meer hierover onder Visie.

DORPenLANDadvies werkt met een Kleurenpalet als creatieve handreiking bij herbestemming, met maximale win-win als doel. Lees meer hierover onder Visie.
Want een goede functieverandering vraagt altijd om maatwerk op basis van specifiek lokale omstandigheden van erf en omgeving

Logo

Het logo van DORPenLANDadvies is een grafische weergave van haar werkvelden, te weten:

  • de percelen en sloten staan voor verkavelingspatroon, natuur, landschap en cultuurhistorie.
    Het gaat daarbij om gebiedsvisies, kavelruil, grondgebruik, water(berging), natuur(ontwikkeling), etc.
  • het gebouw staat voor bebouwing in dorp en op erf, in stad en land.
    Het gaat daarbij om dorpsvisies, dorpsplannen, herbestemming, functieverandering, bedrijfssanering, erftransformatie, nevenactiviteiten, (nieuwe) stad-land-relaties, leefbaarheid, vitaliteit, welstand, etc.
  • de boom staat voor beplanting, flora en fauna. Het gaat daarbij om erfinrichtingsplannen, beplantingsplannen, beeldkwaliteitplannen, natuurontwikkeling, natuurcompensatie, etc.
  • het landgoedhek staat voor bestaande en nieuwe landgoederen en (historische) buitenplaatsen.
    Het gaat daarbij om landgoedvisies, landgoedplannen, herbestemming, nieuwe economische dragers, openstelling (NSW), recreatief medegebruik, etc.