Projecten

De functieverandering heeft betrekking op het perceel Klein Gooswilligenweg 2 en 2a, waar een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd was. Op het erf waren een bedrijfswoning (nr. 2) en enkele agrarische opstallen aanwezig. Een van de agrarische opstallen had sinds de bouw in 1914 een woongedeelte (nr. 2a). Dit gebruik was in het bestemmingsplan Buitengebied 2013 echter niet meer toegestaan. De initiatiefnemers hebben op het perceel middels de Ruimte voor ruimte-regeling het gebruik als woning op nummer 2a gelegaliseerd en de bestaande bedrijfswoning omgezet naar een 'burgerwoning'. Hiervoor is de overtollige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Aangezien niet aan het vereiste aantal vierkante sloopmeters kon worden voldaan, zijn de resterende vierkante meters aangekocht. Via het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan is de juridische verankering van de gevraagde ontwikkeling geregeld, waardoor de twee op het perceel aanwezige burgerwoningen zijn bestemd. 

Categorie:
functieverandering
Opdrachtgever:
E. van de Glind en G. de Lange
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Periode:
2013-2016
Werkaandeel:
planontwerp, onderzoek, bestemmingsplan, procesbegeleiding

Op 13 september 2016 heeft de gemeenteraad van Rhenen het bestemmingsplan voor Middelbuurtseweg 8 te Rhenen vastgesteld. Omdat geen formele zienswijzen tegen dit bestemmingsplan zijn ingediend kan concreet uitvoering gegeven worden aan de functiewisseling van dit voormalig agrarisch bouwperceel naar een woonfunctie (zie luchtfoto). 

Categorie:
functieverandering
Opdrachtgever:
Gebiedscoöperatie O-gen
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Periode:
2013-2016
Werkaandeel:
procesbegeleiding

Op basis van een Publiek Programma van Eisen heeft een deskundigenteam, bestaande uit een planoloog, architect, landschapsarchitect en historisch geograaf, begin 2015 een functieveranderingsplan gepresenteerd voor het knooperf Achterveldse Eng. Het plan maakte onderdeel uit van een ontwerpwedstrijd met bieding voor een nieuwe functie op dit vrijgevallen erf.

Categorie:
functieverandering
Opdrachtgever:
DORPenLANDadvies
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Periode:
2014-2015

Op misschien wel het mooiste plekje van Achterveld, aan de dorpsrand en met weids uitzicht over het omliggende landschap, ligt een voormalig boerenerf op nieuwe eigenaren te wachten. Op deze plek mag een zogenaamd ‘Knooperf’ gerealiseerd worden: een erf waarop wonen de hoofdfunctie is, maar dat van een bredere betekenis voor de omgeving zal zijn. De uitstraling zal verwijzen naar het ooit oorspronkelijke agrarische erf. Binnen de maatvoering van de huidige opstallen (vloeroppervlakte, inhoud en hoogtematen) mogen naast wonen ook andere functies worden ondergebracht. Welke dat worden hangt af van de toekomstige eigenaren. DORPenLANDadvies is initiatiefnemer en trekker geweest van een klein en enthousiast projectteam, dat heeft meegedaan met de bieding voor deze bijzondere plek. Na een schetsboek is een ontwikkelplan opgesteld, die beiden voor belangstellenden tegen vergoeding beschikbaar zijn.

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
DORPenLANDadvies
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Periode:
2014-2016
Werkaandeel:
initiëren, enthousiasmeren, verbinden, ontwerpen

De opdracht aan DORPenLANDadvies bestond uit het via keukentfelgesprekken inventariseren van de wensen van een zevental agrarische gezinnen, die in een functieveranderingstraject zitten. Doel daarbij was om de belangstelling te peilen om hun bouwrechten te verslepen naar een vereveningslocatie aan de kernrand van Scherpenzeel. De inventarisatie omvatte tevens een verkenning van de voorwaarden, waaronder betrokken boeren hun bouwrechten zouden willen verslepen. Voorjaar 2014 is het eindverslag afgerond. Het rapport is basis voor verdere onderhandelingen van gebiedscooperatie O-gen met de gemeente Scherpenzeel en de provincie Utrecht.  

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
Gebiedscooperatie O-gen
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Periode:
2013-2014
Werkaandeel:
keukentafelgesprekken, inventariseren, rapporteren, adviseren

Dit Ruimte voor Ruimte project had betrekking op de verplaatsing van de bestaande kwekerij van 24 ha naar de Flevopolders. Ter compensatie van de sanering van de kwekerij is verzocht om de realisatie van een luxe woon-zorgcomplex of zorghotel van 4.000 m2. Het project zou vorm moeten krijgen via een combinatie van regelingen ('kleurenpalet' genoemd). Voor meer informatie verwijs ik naar het artikel in Landwerk, juni 2012. Op 17 december 2013 heeft het college van B&W besloten om de Visie op de omvang van de herontwikkeling vast te stellen als uitgangspunt voor verdere planontwikkeling. Omdat realisatie niet haalbaar bleek, is besloten om de kwekerij op de huidige plaats te handhaven en door te ontwikkelen.

Categorie:
Ruimte voor Ruimte
Opdrachtgever:
Darthuizer Kwekerij , Conforza
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2007-2013
Werkaandeel:
ruimtelijke onderbouwing, inrichtingsschets, procesbegeleiding

Dit Ruimte voor Ruimte project heeft betrekking op een voormalig agrarisch bedrijf met 19 kippenschuren. In het kader van functiewisseling kan hier na sloop van 2000 m2 aan opstallen een dubbele woning van 800 m3 worden teruggebouwd. Nadat het bestemmingsplan en het erfinrichtingsplan in juni 2014 zijn vastgesteld, hebben sloop (2014) en nieuwbouw (2015) van een dubbele woning inmiddels plaatsgevonden (zie foto).

Categorie:
Ruimte voor Ruimte
Opdrachtgever:
LATEI Projectontwikkeling
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2010-2013
Werkaandeel:
ruimtelijke onderbouwing, erfinrichtingsschets, coördinatie onderzoeken

Dit project heeft betrekking op het realiseren van een vaarverbinding naar het Eemmeer door verbreding van de huidige Laak tot een circa 12 meter brede waterverbinding. De nieuwe vaarverbinding gaat lopen van de Amersfoortse woonwijk Vathorst, langs de Arkemheenpolder en via de wijk Rengerswetering te Bunschoten naar het Eemmeer. Het bestemmingsplan is begin 2014 door de raad vastgesteld, zodat de verbreding van de Laak van start kan.

Categorie:
Recreatie
Opdrachtgever:
Gemeente Nijkerk
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2011-2013
Werkaandeel:
bestemmingsplan, procesbegeleiding, verwerking onderzoeken

Het project heeft betrekking op een planologisch en visuele verkenning van de noodzaak tot borging van de visuele beleving van de Grebbelinie. Daarbij gaat het met name om het behoud van de open zichtlijnen vanaf en naar de liniedijk. Voor dit project is de visuele beleving van de hele liniedijk van Rhenen tot Spakenburg fotografisch vastgelegd. Het eindrapport bevat aanbevelingen voor de planologische verankering van de nog bestaande zichtlijnen in het landschap. Op 18 april 2011 kreeg de Grebbelinie de status van rijksmonument vanwege de "unieke staalkaart van verdedigingswerken". Bij Fort De Batterijen wordt het nieuwe bezoekerscentrum van de Grebbelinie gerealiseerd. De foto's zijn van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst op 7 maart 2014.

Categorie:
Cultuurhistorie
Opdrachtgever:
Provincie Utrecht
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2008-2009
Werkaandeel:
analyse bestaand beleid, vastleggen visuele beleving, opstellen rapportage

Het project heeft betrekking op de functieverandering op het 750 jaar oude Kasteel Loenersloot, waarbij een appartement, een kantoor, en een museum als nieuwe economische dragers aan het bestaande landgoed zijn toegevoegd. Het kasteel is vanaf 1 april tot 1 oktober op donderdag en zaterdag opengesteld voor het publiek. Onder leiding van een gids bezoekt u enkele kamers en de toren. De kasteeltuin is op 9 juni 2014 open gegaan voor het publiek. Vooraf reserveren voor de rondleidingen is verplicht. 

Categorie:
Bestaande landgoederen
Opdrachtgever:
Stichting Kasteel Loenersloot
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2012-2013
Werkaandeel:
ruimtelijke onderbouwing voor omgevingsvergunning, coördinatie onderzoeken

Pagina's