Projecten

Het project heeft betrekking op een landgoedontwikkeling op 4,5 ha grond aan de Gooyerdijk ten noordwesten van de kern Langbroek. Op het landgoed wordt een landhuis van allure ontwikkeld met 1200 m3 inhoud. Naast bos en bloemrijk grasland komen er graanakkers, hoogstamboomgaarden, een grote poel en een dorpswandelroute. Het bestemmingsplan is op 10 april 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Het landgoed is inmiddels gerealiseerd en de wandelroute opengesteld. 

Categorie:
Nieuwe landgoederen
Opdrachtgever:
Familie H.J. van Beuningen
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2010-2012
Werkaandeel:
principeverzoek, landgoedontwerp, bestemmingsplan

Het project heeft betrekking op een functieverandering op een bestaand landgoed, waarbij nieuwe woonfuncties en het geven van concerten als nieuwe economische dragers zijn toegevoegd. Bovendien is nieuwe natuur (bos) ontwikkeld en zijn nieuwe wandelpaden aangelegd. Het geheel heeft de procedure van een omgevingsvergunning doorlopen en is inmiddels volop in gebruik. Landgoed De Paltz heeft zijn hekken opengesteld voor publiek. Sinds zondag 11 mei 2014 is het landgoed tussen Soest en Soesterberg dagelijks te bezoeken tussen 8.00 en 18.00 uur. 

Categorie:
Bestaande landgoederen
Opdrachtgever:
Het Utrechts Landschap
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2012-2014
Werkaandeel:
ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsvergunning.

Het project heeft betrekking op een functieverandering in de stadsrandzone van Wijk bij Duurstede. Op de plaats van een voormalige tuinderij zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuw zorgcomplex voor tijdelijk en/of langdurig verblijf voor revalidatie in particuliere omgeving. Sinds medio 2014 heeft het stilgevallen project nog geen vervolg gekregen.

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
particulier
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2010-2014
Werkaandeel:
procesbegeleiding, ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplan, coördinatie onderzoeken

Dit project heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed op een voormalig agrarisch bedrijf in het kampenlandschap direct ten zuidoosten van Nijkerk. Als compensatie voor de aanleg van 7,5 ha nieuwe natuur en bos mag hier een woonhuis van allure van 1500 m3 en een bijgebouw van minimaal 150 m2 gebouwd worden. Het plan heeft betrekking op een gebied van 22 ha, waar een oud en nieuw erf worden gecombineerd. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan zijn op 24 april j.l. door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan is onherroepelijk en de bouw is inmiddels afgerond. 

Categorie:
Nieuwe landgoederen
Opdrachtgever:
Landgoed De Klingkenberg
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2011-2013
Werkaandeel:
principeverzoek, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken, beeldkwaliteitplan, bestemmingsplan

Het landgoedproject komt voor uit een agrarische structuurverbetering in de Langbroekerwetering ten oosten van Langbroek. Deze gebiedsontwikkeling heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw landgoed vrijgekomen gronden en de toepassing van een Ruimte voor Ruimte regeling op een voormalig agrarisch bouwperceel. In nauw overleg met gemeente, provincie en waterschap komt op het landgoed een nieuw kasteel mét donjon, orangerie en poortgebouw, én met een dubbele omgrachting. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan eind december 2013 helaas niet vastgesteld.

Categorie:
Nieuwe landgoederen
Opdrachtgever:
Van den Boom BV - Leusden
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2008-2013
Werkaandeel:
principeverzoek, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken, bestemmingsplan

Het project heeft betrekking op het in nauw overleg met gemeente Tubbergen en het bestuur van de dorpsbelangenvereniging Albergen tot stand brengen van een structuurvisie op basis van een vastgesteld dorpsplan. De structuurvisie Albergen is op 7 februari 2011 vastgesteld en doorvertaald in de gemeentelijke structuurvisie van Tubbergen.

Categorie:
Structuurvisie kleine kern
Opdrachtgever:
Gemeente Tubbergen
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2008-2010
Werkaandeel:
visievorming, procesbegeleiding

Dit Ruimte voor Ruimte project heeft betrekking op een voormalig agrarisch bedrijf met ondermeer een grote ligboxenstal. In het kader van functieverandering is na sloop van de bedrijfsgebouwen een woning van 600 m3 teruggebouwd en als erfensemble ingepast op het oorspronkelijke bouwperceel naast de karakteristieke boerderij (MIP-pand). De nieuwe woning en het bijgebouw zijn begin 2013 voltooid.

Categorie:
Ruimte voor Ruimte
Opdrachtgever:
Gemeente Wijk bij Duurstede
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2010-2012
Werkaandeel:
coördinatie onderzoeken, bestemmingsplan, erfinrichtingsschets

Het project heeft betrekking op het realiseren van een jongensdroom van een initiatiefnemer. Het gaat om een visvijvercomplex voor de sportvisserij op een vrijkomende agrarische locatie in het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek. Op een oppervlakte van 10 hectare is een bijzonder fraai visvijvercomplex gerealiseerd, waar je voor de meest uit eenlopende vistechnieken, waaronder vliegvissen terecht kunt. Meer informatie via: http://www.de-kool.nl

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
Visdorado
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2005-2007
Werkaandeel:
planontwerp, bestemmingsplan, procesbegeleiding

Het project had betrekking op het opstellen van een beleidskader voor functieverandering voor de Regio Vallei, bestaande uit 6 gemeenten in het Gelderse deel van de Gelderse Vallei (april 2008). Medio 2012 is de Regiovisie geactualiseerd en is ook een Toetsingskader voor de beeldkwaliteit opgesteld. Nu de nieuwe Omgevingsvisie Gelderland medio januari 2014 is vastgesteld, kan de Regiovisie Vallei waar nodig worden bijgesteld.

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
St. Vernieuwing Geld. Vallei
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2010-2012
Werkaandeel:
regiovisie, procesbegeleiding, samen met Bugelhajema

Het project heeft betrekking op de revitalisering van een bestaand landgoed (140 ha), waarbij nieuwe economische dragers zijn ontwikkeld om het landgoed een nieuwe impuls te geven. De ligging nabij de recreatieve poort Kwinkelooijen was een belangrijke stimulans voor deze vsie. De innoverende landgoedvisie (met zichtas naar de uiterwaarden, met een uitkijktoren en met een geologische kerf van de Heuvelrug) is met stakeholders besproken. Maar het huidige provinciale beleid biedt vooralsnog onvoldoende mogelijkheden om een bestaand landgoed te upgraden.

Categorie:
Bestaande landgoederen
Opdrachtgever:
Erven Landgoed De Dikkenberg
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2007-2008
Werkaandeel:
landgoedvisie, procesbegeleiding

Pagina's