Projecten

Het doel van dit project was om de Heigraafbeek ter plekke weer bovengronds te halen. De beek lag/ligt onder een tussen twee broers opgesplitst agrarisch bouwperceel. Naar aanleiding van individuele keukentafelgesprekken met de betrokken ondernemers zijn alle wensen vertaald in een drietal verplaatsingsscenario's. Uiteindelijk is gekozen voor de optie om het varkensbedrijf (met VIV-regeling) naar het LOG-Woudenberg te verplaatsen en het tuinhuisjesbedrijf te verplaatsen naar een zichtlocatie langs de rondweg Woudenberg. Vervolgens zouden alle opstallen gesloten worden en de beek weer haar oorspronkelijke bedding teruggegeven worden. Maar door de recessie is het plan helaas niet doorgegaan.

Categorie:
Natuur en landschap
Opdrachtgever:
Provincie Utrecht
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2007-2008
Werkaandeel:
keukentafelgesprekken, scenario's, procesbegeleiding

Het project heeft betrekking op het in nauw overleg met de dorpbelangengroep van Schalkwijk en gemeente Houten opstellen van een dorpsplan. Op basis van een bottom-up inventarisatie en een nadere uitwerking via werkgroepen zijn alle wensen top-down door de gemeente beoordeeld en vastgesteld. Inmiddels is het dorp Schalkwijk een nieuw dorpshuis rijker.

Categorie:
Dorpsplannen
Opdrachtgever:
gemeente Houten
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2007-2008
Werkaandeel:
leefbaarheidsplan, uitvoeringsprojecten, procesbegeleiding

Het project heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van de uitbreiding en modernisering van beide recreatieterreinen in de gemeente Soest. Om duurzaam te kunnen investeren zijn toekomstplannen opgesteld, die in een nieuw bestemmingsplan moesten worden ondergebracht. Daarvoor zijn ook de nodige onderzoeken verricht. Het daarvoor opgestelde bestemmingsplan is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld.

Categorie:
Recreatie
Opdrachtgever:
Het Bosch en Eekhoornnest
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2010-2012
Werkaandeel:
bestemmingsplan, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken

Het project heeft betrekking op een goede planologische verankering van het Recreatiegebied Oortjespad. Oortjespad staat bekend als Toeristisch Overstap Punt en Toeristische Poort voor het Groene Hart. Hier kunnen dagrecreanten genieten van natuur en landschap, en van recreatieve en horecafaciliteiten. Gezamenlijk maken zij een aangenaam verblijf in dit fraaie landelijk gebied mogelijk. Het bestemmingsplan is 27 juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en biedt mogelijkheden voor een beperkte uitbreiding van de recreatievoorzieningen.

Categorie:
Recreatie
Opdrachtgever:
Kameryck en Recreatieschap
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2012-2013
Werkaandeel:
bestemmingsplan, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken

Het project heeft betrekking op de realisatie van een zestal windmolens op de landsgrens met Duitsland, verspreid over de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek. Het project wordt gedragen door de eigenaren van de grond (agrariërs en burgers), die daarvoor een projectontwikkelaar in de hand hebben genomen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en het project zit nu in de fase van vergunningverlening.

Categorie:
Duurzame energie
Opdrachtgever:
Gemeente Montferland / OIJS
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2008-2010
Werkaandeel:
bestemmingsplan, procesbegeleiding

Het project heeft betrekking op het een na grootste glastuinbouwgebied van Nederland (Oostland), waarbij in nauwe samenspraak met alle relevante afdelingen van de gemeente een duurzame ontwikkelingsvisie is geschreven voor 7 afzonderlijke deelgebieden. Vervolgens is voor alle deelgebieden tezamen één bestemmingsplan is opgesteld, dat in 2011 door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is vastgesteld.

Categorie:
Duurzame glastuinbouw
Opdrachtgever:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2007-2011
Werkaandeel:
gebiedsvisie, bestemmingsplan, procesbegeleiding

Het project heeft betrekking op een landbouwontwikkelingsgebied (LOG), waarvoor een toetsingskaart is ontwikkeld, die nieuwe agrarisch intensieve ontwikkelingen in goede banen moet leiden. Op basis van deze toetsingskaart zijn aanvragen voor nieuwe bouwpercelen behandeld en is door derden een bestemmingsplan voor dit LOG opgesteld. Maar niet iedereen was even gelukkig met de komst van nieuwe varkenshouderijen en kippenbedrijven, getuige de aldaar genomen foto's.

Categorie:
Landbouwontwikkelingsgebied
Opdrachtgever:
Gemeente Montferland / OIJS
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Periode:
2006-2007
Werkaandeel:
opstellen toetsingskaart, procesbegeleiding

Pagina's