Projecten: Functieverandering

De functieverandering heeft betrekking op het perceel Klein Gooswilligenweg 2 en 2a, waar een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd was. Op het erf waren een bedrijfswoning (nr. 2) en enkele agrarische opstallen aanwezig. Een van de agrarische opstallen had sinds de bouw in 1914 een woongedeelte (nr. 2a). Dit gebruik was in het bestemmingsplan Buitengebied 2013 echter niet meer toegestaan. De initiatiefnemers hebben op het perceel middels de Ruimte voor ruimte-regeling het gebruik als woning op nummer 2a gelegaliseerd en de bestaande bedrijfswoning omgezet naar een 'burgerwoning'. Hiervoor is de overtollige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Aangezien niet aan het vereiste aantal vierkante sloopmeters kon worden voldaan, zijn de resterende vierkante meters aangekocht. Via het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan is de juridische verankering van de gevraagde ontwikkeling geregeld, waardoor de twee op het perceel aanwezige burgerwoningen zijn bestemd. 

Categorie:
functieverandering
Opdrachtgever:
E. van de Glind en G. de Lange
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Werkaandeel:
planontwerp, onderzoek, bestemmingsplan, procesbegeleiding
Periode:
2013-2016

Op 13 september 2016 heeft de gemeenteraad van Rhenen het bestemmingsplan voor Middelbuurtseweg 8 te Rhenen vastgesteld. Omdat geen formele zienswijzen tegen dit bestemmingsplan zijn ingediend kan concreet uitvoering gegeven worden aan de functiewisseling van dit voormalig agrarisch bouwperceel naar een woonfunctie (zie luchtfoto). 

Categorie:
functieverandering
Opdrachtgever:
Gebiedscoöperatie O-gen
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Werkaandeel:
procesbegeleiding
Periode:
2013-2016

Op basis van een Publiek Programma van Eisen heeft een deskundigenteam, bestaande uit een planoloog, architect, landschapsarchitect en historisch geograaf, begin 2015 een functieveranderingsplan gepresenteerd voor het knooperf Achterveldse Eng. Het plan maakte onderdeel uit van een ontwerpwedstrijd met bieding voor een nieuwe functie op dit vrijgevallen erf.

Categorie:
functieverandering
Opdrachtgever:
DORPenLANDadvies
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Periode:
2014-2015

Op misschien wel het mooiste plekje van Achterveld, aan de dorpsrand en met weids uitzicht over het omliggende landschap, ligt een voormalig boerenerf op nieuwe eigenaren te wachten. Op deze plek mag een zogenaamd ‘Knooperf’ gerealiseerd worden: een erf waarop wonen de hoofdfunctie is, maar dat van een bredere betekenis voor de omgeving zal zijn. De uitstraling zal verwijzen naar het ooit oorspronkelijke agrarische erf. Binnen de maatvoering van de huidige opstallen (vloeroppervlakte, inhoud en hoogtematen) mogen naast wonen ook andere functies worden ondergebracht. Welke dat worden hangt af van de toekomstige eigenaren. DORPenLANDadvies is initiatiefnemer en trekker geweest van een klein en enthousiast projectteam, dat heeft meegedaan met de bieding voor deze bijzondere plek. Na een schetsboek is een ontwikkelplan opgesteld, die beiden voor belangstellenden tegen vergoeding beschikbaar zijn.

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
DORPenLANDadvies
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Werkaandeel:
initiëren, enthousiasmeren, verbinden, ontwerpen
Periode:
2014-2016

De opdracht aan DORPenLANDadvies bestond uit het via keukentfelgesprekken inventariseren van de wensen van een zevental agrarische gezinnen, die in een functieveranderingstraject zitten. Doel daarbij was om de belangstelling te peilen om hun bouwrechten te verslepen naar een vereveningslocatie aan de kernrand van Scherpenzeel. De inventarisatie omvatte tevens een verkenning van de voorwaarden, waaronder betrokken boeren hun bouwrechten zouden willen verslepen. Voorjaar 2014 is het eindverslag afgerond. Het rapport is basis voor verdere onderhandelingen van gebiedscooperatie O-gen met de gemeente Scherpenzeel en de provincie Utrecht.  

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
Gebiedscooperatie O-gen
Werkgever:
Dorpenlandadvies
Werkaandeel:
keukentafelgesprekken, inventariseren, rapporteren, adviseren
Periode:
2013-2014

Dit Ruimte voor Ruimte project had betrekking op de verplaatsing van de bestaande kwekerij van 24 ha naar de Flevopolders. Ter compensatie van de sanering van de kwekerij is verzocht om de realisatie van een luxe woon-zorgcomplex of zorghotel van 4.000 m2. Het project zou vorm moeten krijgen via een combinatie van regelingen ('kleurenpalet' genoemd). Voor meer informatie verwijs ik naar het artikel in Landwerk, juni 2012. Op 17 december 2013 heeft het college van B&W besloten om de Visie op de omvang van de herontwikkeling vast te stellen als uitgangspunt voor verdere planontwikkeling. Omdat realisatie niet haalbaar bleek, is besloten om de kwekerij op de huidige plaats te handhaven en door te ontwikkelen.

Categorie:
Ruimte voor Ruimte
Opdrachtgever:
Darthuizer Kwekerij , Conforza
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
ruimtelijke onderbouwing, inrichtingsschets, procesbegeleiding
Periode:
2007-2013

Dit Ruimte voor Ruimte project heeft betrekking op een voormalig agrarisch bedrijf met 19 kippenschuren. In het kader van functiewisseling kan hier na sloop van 2000 m2 aan opstallen een dubbele woning van 800 m3 worden teruggebouwd. Nadat het bestemmingsplan en het erfinrichtingsplan in juni 2014 zijn vastgesteld, hebben sloop (2014) en nieuwbouw (2015) van een dubbele woning inmiddels plaatsgevonden (zie foto).

Categorie:
Ruimte voor Ruimte
Opdrachtgever:
LATEI Projectontwikkeling
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
ruimtelijke onderbouwing, erfinrichtingsschets, coördinatie onderzoeken
Periode:
2010-2013

Het project heeft betrekking op een functieverandering in de stadsrandzone van Wijk bij Duurstede. Op de plaats van een voormalige tuinderij zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuw zorgcomplex voor tijdelijk en/of langdurig verblijf voor revalidatie in particuliere omgeving. Sinds medio 2014 heeft het stilgevallen project nog geen vervolg gekregen.

Categorie:
Functieverandering
Opdrachtgever:
particulier
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
procesbegeleiding, ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplan, coördinatie onderzoeken
Periode:
2010-2014

Het landgoedproject komt voor uit een agrarische structuurverbetering in de Langbroekerwetering ten oosten van Langbroek. Deze gebiedsontwikkeling heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw landgoed vrijgekomen gronden en de toepassing van een Ruimte voor Ruimte regeling op een voormalig agrarisch bouwperceel. In nauw overleg met gemeente, provincie en waterschap komt op het landgoed een nieuw kasteel mét donjon, orangerie en poortgebouw, én met een dubbele omgrachting. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan eind december 2013 helaas niet vastgesteld.

Categorie:
Nieuwe landgoederen
Opdrachtgever:
Van den Boom BV - Leusden
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
principeverzoek, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken, bestemmingsplan
Periode:
2008-2013

Dit Ruimte voor Ruimte project heeft betrekking op een voormalig agrarisch bedrijf met ondermeer een grote ligboxenstal. In het kader van functieverandering is na sloop van de bedrijfsgebouwen een woning van 600 m3 teruggebouwd en als erfensemble ingepast op het oorspronkelijke bouwperceel naast de karakteristieke boerderij (MIP-pand). De nieuwe woning en het bijgebouw zijn begin 2013 voltooid.

Categorie:
Ruimte voor Ruimte
Opdrachtgever:
Gemeente Wijk bij Duurstede
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
coördinatie onderzoeken, bestemmingsplan, erfinrichtingsschets
Periode:
2010-2012

Pagina's