Projecten: Landgoederen

Dit Ruimte voor Ruimte project had betrekking op de verplaatsing van de bestaande kwekerij van 24 ha naar de Flevopolders. Ter compensatie van de sanering van de kwekerij is verzocht om de realisatie van een luxe woon-zorgcomplex of zorghotel van 4.000 m2. Het project zou vorm moeten krijgen via een combinatie van regelingen ('kleurenpalet' genoemd). Voor meer informatie verwijs ik naar het artikel in Landwerk, juni 2012. Op 17 december 2013 heeft het college van B&W besloten om de Visie op de omvang van de herontwikkeling vast te stellen als uitgangspunt voor verdere planontwikkeling. Omdat realisatie niet haalbaar bleek, is besloten om de kwekerij op de huidige plaats te handhaven en door te ontwikkelen.

Categorie:
Ruimte voor Ruimte
Opdrachtgever:
Darthuizer Kwekerij , Conforza
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
ruimtelijke onderbouwing, inrichtingsschets, procesbegeleiding
Periode:
2007-2013

Het project heeft betrekking op de functieverandering op het 750 jaar oude Kasteel Loenersloot, waarbij een appartement, een kantoor, en een museum als nieuwe economische dragers aan het bestaande landgoed zijn toegevoegd. Het kasteel is vanaf 1 april tot 1 oktober op donderdag en zaterdag opengesteld voor het publiek. Onder leiding van een gids bezoekt u enkele kamers en de toren. De kasteeltuin is op 9 juni 2014 open gegaan voor het publiek. Vooraf reserveren voor de rondleidingen is verplicht. 

Categorie:
Bestaande landgoederen
Opdrachtgever:
Stichting Kasteel Loenersloot
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
ruimtelijke onderbouwing voor omgevingsvergunning, coördinatie onderzoeken
Periode:
2012-2013

Het project heeft betrekking op een landgoedontwikkeling op 4,5 ha grond aan de Gooyerdijk ten noordwesten van de kern Langbroek. Op het landgoed wordt een landhuis van allure ontwikkeld met 1200 m3 inhoud. Naast bos en bloemrijk grasland komen er graanakkers, hoogstamboomgaarden, een grote poel en een dorpswandelroute. Het bestemmingsplan is op 10 april 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Het landgoed is inmiddels gerealiseerd en de wandelroute opengesteld. 

Categorie:
Nieuwe landgoederen
Opdrachtgever:
Familie H.J. van Beuningen
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
principeverzoek, landgoedontwerp, bestemmingsplan
Periode:
2010-2012

Het project heeft betrekking op een functieverandering op een bestaand landgoed, waarbij nieuwe woonfuncties en het geven van concerten als nieuwe economische dragers zijn toegevoegd. Bovendien is nieuwe natuur (bos) ontwikkeld en zijn nieuwe wandelpaden aangelegd. Het geheel heeft de procedure van een omgevingsvergunning doorlopen en is inmiddels volop in gebruik. Landgoed De Paltz heeft zijn hekken opengesteld voor publiek. Sinds zondag 11 mei 2014 is het landgoed tussen Soest en Soesterberg dagelijks te bezoeken tussen 8.00 en 18.00 uur. 

Categorie:
Bestaande landgoederen
Opdrachtgever:
Het Utrechts Landschap
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsvergunning.
Periode:
2012-2014

Dit project heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed op een voormalig agrarisch bedrijf in het kampenlandschap direct ten zuidoosten van Nijkerk. Als compensatie voor de aanleg van 7,5 ha nieuwe natuur en bos mag hier een woonhuis van allure van 1500 m3 en een bijgebouw van minimaal 150 m2 gebouwd worden. Het plan heeft betrekking op een gebied van 22 ha, waar een oud en nieuw erf worden gecombineerd. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan zijn op 24 april j.l. door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan is onherroepelijk en de bouw is inmiddels afgerond. 

Categorie:
Nieuwe landgoederen
Opdrachtgever:
Landgoed De Klingkenberg
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
principeverzoek, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken, beeldkwaliteitplan, bestemmingsplan
Periode:
2011-2013

Het landgoedproject komt voor uit een agrarische structuurverbetering in de Langbroekerwetering ten oosten van Langbroek. Deze gebiedsontwikkeling heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw landgoed vrijgekomen gronden en de toepassing van een Ruimte voor Ruimte regeling op een voormalig agrarisch bouwperceel. In nauw overleg met gemeente, provincie en waterschap komt op het landgoed een nieuw kasteel mét donjon, orangerie en poortgebouw, én met een dubbele omgrachting. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan eind december 2013 helaas niet vastgesteld.

Categorie:
Nieuwe landgoederen
Opdrachtgever:
Van den Boom BV - Leusden
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
principeverzoek, procesbegeleiding, coördinatie onderzoeken, bestemmingsplan
Periode:
2008-2013

Het project heeft betrekking op de revitalisering van een bestaand landgoed (140 ha), waarbij nieuwe economische dragers zijn ontwikkeld om het landgoed een nieuwe impuls te geven. De ligging nabij de recreatieve poort Kwinkelooijen was een belangrijke stimulans voor deze vsie. De innoverende landgoedvisie (met zichtas naar de uiterwaarden, met een uitkijktoren en met een geologische kerf van de Heuvelrug) is met stakeholders besproken. Maar het huidige provinciale beleid biedt vooralsnog onvoldoende mogelijkheden om een bestaand landgoed te upgraden.

Categorie:
Bestaande landgoederen
Opdrachtgever:
Erven Landgoed De Dikkenberg
Werkgever:
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Werkaandeel:
landgoedvisie, procesbegeleiding
Periode:
2007-2008