Kop

VAB-praktijkdagen Gelderse Vallei als ‘eyeopener’

Datum: 
dinsdag, 15 november, 2016

Met 55 enthousiaste deelnemers waren de beide VAB-praktijkdagen in de Gelderse Vallei / FoodValley dit najaar een groot succes en voor velen ook een ‘eyeopener’! Gelet op de diversiteit van de deelnemers blijkt er ook een brede gedragen behoefte te bestaan aan dit soort informatieve en tegelijkertijd inspirerende praktijkdagen over de herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s).

DORPenLANDadvies heeft op de beide praktijkdagen met de financiële steun van Rabobank Gelderse Vallei en de provincie Gelderland, alsmede met de inhoudelijk-ambtelijke ondersteuning van vijf Valleigemeenten (Ede, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel en Leusden), de gebiedscoöperatie O-gen en de Agrarische Natuurvereniging Vallei-Horstee laten zien hoe er in de Gelderse Vallei wordt gewerkt aan flexibele functieverandering van - steeds meer - stoppende boerenbedrijven.

Via de bakermat van de Ruimte-voor-ruimte-regeling in de Driesprong in Ede en via een regionaal functieveranderingsbeleid wordt in de Gelderse Vallei /FoodValley toegewerkt naar een vernieuwende en stimulerende werkwijze: de Menukaart FoodValley. Door te werken met een open spreekuur en met multidisciplinaire begeleiding worden initiatiefnemers op stimulerende wijze vanuit de gemeenten begeleid naar de realisatie van het beoogde doel. Daarbij wordt een brede, integrale toepassing van het provinciale ‘pluspuntenbeleid’ nagestreefd, dat verder gaat dan alleen de intensieve veehouderij. In FoodValley worden alle ruimtelijke (= agrarische én niet-agrarische) ontwikkelingen via pluspuntenbeleid beoordeeld en begeleid.

Deelnemers aan de VAB-praktijkdagen kregen uitgebreid toegelicht hoe de afzonderlijke gemeenten en de regio FoodValley bij functieverandering te werk gaat. Van de meest in het oog springende erftransformaties kregen zij hand-outs uitgereikt. Daarbij ging het onder meer om:

Het verhaal rondom de Driesprong als bakermat van de Ruimte-voor-Ruimteregeling
Het buurtschappenbeleid van de gemeente Ede als landingsplek voor RvR-woningen
De grootschalige geslaagde erftransformatie aan de noordrand van Lunteren
De brede inzet van sloopmeters op tal van nieuwe Barneveldse landingslocaties
De integrale en multifunctionele gebiedsontwikkeling van Renswoude-Noord
De pilot om 7 Scherpenzeelse boeren mee te laten doen met een vereveningslocatie
De bijzondere dorpsgerichte en slooploze pilot van het knooperf Achterveld
De maatschappelijke herbestemming van Groot Zandbrink in de gemeente Leusden

Van DORPenLANDadvies kregen de deelnemers een tip van de sluier opgelicht van het ‘kleurenpalet’. Via een kleurrijke insteek worden 15 thema’s aangereikt waarop pluspunten (win-win) gescoord kunnen worden ter compensatie van ontbrekende sloop(meters) bij herbestemming van agrarisch vastgoed. Binnenkort verschijnt hierover een artikel in LANDWERK.

Ook voor het proces van erftransformatie heeft DORPenLANDadvies een handreiking ontwikkeld: De Boerenladder. Meer daarover leest u in deze link. Daarin ook meer info over de VAB-cursus 2017.

Wilt u meer details van de VAB-dagen GVFV, lees hier dan de impressie van Leo Blanken. En als het aan de provincie Gelderland ligt dan krijgen de VAB-dagen binnenkort een vervolg in de Achterhoek.

Foto: