Kop

Visie

Algemeen

Samen met de bewoners proberen de eigen streek mooier en leefbaarder te maken, met behoud van het streekeigene en de waarden van het gebied en zijn bewoners. Mensen adviseren bij het nastreven van hun idealen. Gezamenlijk de grenzen van de mogelijkheden en de regels verkennen en waar nodig en mogelijk benutten. Meer globale en flexibele regels voor meer vitaliteit!

Visie op het buitengebied

Streven naar een leefbaar en ondernemend platteland en versoepeling van de regels. Niet langer uitgaan van louter groei van de productie, maar via verbreding meer toewerken naar verbetering van de kwaliteit van producten en het landschap. Naast agrarische producten ook meer ruimte bieden voor niet-agrarische ontwikkelingen en nevenactiviteiten, onder voorwaarde dat de (kern)kwaliteiten van de streek worden behouden en versterkt.

Visie op stad-landrelatie

Streven naar een kwalitatieve streekgerichte productie, waarbij toegewerkt wordt naar een optimale vermarkting van streekproducten in de meest ruime zin van het woord. Dus ook maatschappelijke en recreatieve voorzieningen zien als producten van een streek, die voor bewoners van de stad van belang kunnen zijn.
Zorgen voor een optimale promotie van alles wat het platteland te bieden heeft. Dus naast eerlijke agrarische producten (en eerlijke prijzen) ook ruimte voor de ontwikkeling van kleinschalige voorzieningen voor zorg, welzijn, recreatie, natuur, cultuur en landschap. Versterking van de relatie stad-platteland in alle gradaties is het devies. 
De ontwikkeling van echte “plattelandswinkels” of -etalages in leegstaande winkelpanden in het hartje van stad of dorp kan daarbij een extra hulpmiddel zijn. Het project "Platteland in de etalage" is daarvan een sprekend voorbeeld! Het opzetten van een streekwinkel, een streekmarkt en stadslandbouwprojecten in Ede horen nadrukkelijk ook in deze visie thuis. DORPenLANDadvies is daarbij betrokken. Lees verder: onder Nieuws en Blog. 

Visie op landgoederen

Landgoederen als eigentijdse weerslag van de wens om het landschap te verfraaien en de natuur te versterken. Via meer flexibele regels ervoor zorgen dat bestaande landgoederen zich met nieuwe economische dragers kunnen ontwikkelen en nieuwe landgoederen een kans krijgen. Via een combinatie van regelingen (kleurenpalet) toewerken naar ruimere mogelijkheden voor functieverandering in het landelijk gebied. Ook hier onder voorwaarde dat de streekeigen kwaliteiten worden versterkt. lees verder: mijn artikel in Landwerk, juni 2012 en lees ook mijn artikel in Landwerk, december 2016.

Visie op leefbaarheid

Door het in goed overleg met de bewoners (bottom up) ontwikkelen van dorpsvisies en het formuleren van concrete uitvoeringsprojecten, die bijdragen aan behoud en versterking van de leefbaarheid. Realisatie van projecten dient bij voorkeur plaats te vinden via het principe van "organisch groeien" en via het benutten van het lokaal aanwezige 'sociaal kapitaal'. Immers, de beste expertise voor het instand houden en verbeteren van de leefbaarheid van een dorp of streek zit in de bewoners zelf. De kunst is alleen om deze expertise te vinden en vervolgens te activeren. DORPenLANDadvies kan hierbij behulpzaam zijn.

Boerenladder als hulpmiddel bij herbestemming van VAB's (proces)

De Boerenladder is ontwikkeld om gemeenten en andere marktpartijen bij het proces van erftransformatie en functieverandering op het platteland te helpen. Om verdere verpaupering door leegstand te voorkomen is tijdige herbestemming en functieverandering van boerderijen van groot belang. Met name gemeenten moeten aan de slag om het tij te keren. De ladder dient als handreiking om voor gemeenten die werk willen maken van functieverandering. Geen toelatingsplanologie meer, maar uitnodigingsplanologie, waarbij een initiatiefnemer op weg geholpen wordt om zijn plan te realiseren. Door de initiatiefnemer te begeleiden, te faciliteren en te verbinden in lijn met het nieuwe denken van de naderende Omgevingswet. De Boerenladder zet niet de functie of de behoefte centraal, maar vooral de plek en het idee! Want bij functieverandering gaat het vooral om maatwerk op basis van lokale omstandigheden. De Boerenladder is een beslisboom in drie stappen, uitgaande van de bestaande bebouwing op het erf, de markt en de omgeving van het erf (regio), alsmede de mogelijkheden voor een duurzame ontwikkeling met maximale win-win op en rond het erf. Lees hier meer.

Kleurenpalet als creatieve handreiking bij herbestemming van VAB's (win-win)

Een tekort aan sloopmeters bij herbestemming van VAB's, of een wens voor een grotere inhoudsmaat van de nieuwe RvR-woning is te compenseren door via zgn. win-win of pluspunten op andere functionele en/of ruimtelijke doelen in te zetten. Afhankelijk van de functie kan een dergelijke compensatie zowel op een erf als in het omringende landschap worden ingezet. Het Kleurenpalet dient daarbij als creatieve handreiking voor win-win op het gebied van wonen, werkgelegenheid, zorg, recreatie, educatie, voorlichting, natuur, water, landschap, cultuurhistorie, milieu, ontstening, duurzame ontwikkeling, energiebesparing, hergebruik (cradle tot cradle) met als doel meer ruimtelijke kwaliteit, vitaliteit en leefbaarheid op het platteland. Voor meer informatie: lees hier.