Kop

Werkwijze

Algemeen

Initiëren, coördineren, adviseren en enthousiasmeren zijn mijn meest in het oog springende kwaliteiten. 
Ik werk graag samen met intiatiefnemers en opdrachtgeveres om particuliere en/of groepsdoelen te bereiken. 

Bij voorkeur werk ik vanuit een informele sfeer. Daardoor weet ik mensen aan mij te binden en vertrouwen op te bouwen. Of dat nu bestuurders zijn of (dorps)bewoners, beleidsmakers of particuliere initiatiefnemers, zij allen voelen zich aangetrokken door mijn enthousiasme en creativiteit. Via mijn aanpak en gedrevenheid help ik mensen, organisaties en instellingen verder in hun individueel of collectief streven. 

Stappenplan

Concreet
Via keukentafelgesprekken met initiatiefnemers de ruimtelijke en economische / financiële mogelijkheden verkennen en te adviseren wat nodig is om tot realisatie te komen. Deze aanpak/werkwijze hoort bij de uitnodigingsplanologie, die nodig is om het platteland leefbaar en beleefbaar te houden. Samen met initiatiefnemers werken aan verbetering van woon-, werk- en leefomgeving.  

Startfase:
Allereerst ga ik in gesprek met mensen, die plannen hebben om hun bedrijf, erf of woonomgeving te wijzigen. Via een vrijblijvend gesprek en aansluitend veldbezoek probeer ik samen met de initiatiefnemer het probleem / de wens / het inititatief scherp te krijgen en na te gaan wat nodig is om tot oplossing of realisatie te komen.

Verduidelijking:
Concrete vragen ter verduidelijking zijn:

1. Wat willen mensen?
2. Wat kunnen mensen zelf?
3. Waarvoor hebben zij anderen nodig?
4. Wat hebben initiatiefnemers er voor over?

Afspraken:
Indien gewenst volgt er een kostenraming en een planning met daarbij te ondernemen stappen.
Na opdrachtverlening wordt nadere uitvoering gegeven aan de plannen. 
Zonodig kan de opdracht per stap of fase worden gegund via Go/NoGo.
Alleen als een stap of fase met succes is afgerond, wordt opdracht verleend voor een volgende stap of fase.